Kennismaking

In een kennismakingsgesprek gesprek kan een eerste inventarisatie van de situatie worden gemaakt. Indien wordt besloten tot een samenwerking zal Sygno de verdere aanvraag voorbereiden / begeleiden. Het is wenselijk om, indien mogelijk, gezamenlijk naar de kantonrechter te gaan.

Start curatele, bewind & mentorschap

De curatele / bewind & mentorschap gaat in nadat de griffier van de betreffende rechtbank de betrokkene van de benoeming mededeling heeft gedaan, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

Plan van Aanpak

Ten behoeve van het (verplicht) opstellen van een plan van aanpak, verstrekt de betrokkene (en/of zijn vertegenwoordiger(s)) aan Sygno zo spoedig mogelijk alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn taak. Sygno bezoekt de cliënt om dit gezamenlijk uit te zoeken.

Correspondentie na start maatregel

Sygno zal voor alle organisaties waar cliënt, blijkens de verstrekte gegevens, zakelijke betrekkingen mee heeft, als correspondentie-adres fungeren.  Cliënt spant zich ten alle tijde in om alle zakelijke correspondentie op diens woonadres door te (laten) sturen naar Sygno.

Boedelbeschrijving (overzicht van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden)

Binnen de termijn die door de rechtbank bepaald wordt (meestal binnen 3 maanden na de startdatum) dient Sygno een boedelbeschrijving in bij het kantongerecht. Deze boedelbeschrijving is een eerste inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de cliënt.

Budgetplan

Zo snel als mogelijk stelt Sygno een budgetplan op. Hierin staan inkomsten en uitgaven van de cliënt vermeld.

Inkomsten

Cliënt dient, indien hiertoe in staat, zorg te dragen voor zodanige inkomsten dat Sygno in staat is betalingen te verrichten conform de genoemde begroting. Is cliënt hiertoe niet in staat, dan zal Sygno ervoor zorg dragen dat die inkomsten waar recht op is, worden vergaard. Cliënt geeft, indien van toepassing,  direct aan Sygno door als er inkomsten ontvangen gaan worden die tot dan toe onbekend zijn (giften of tijdelijk werk).

Uitgaven

Om een sluitende begroting te krijgen zal Sygno, daar waar nodig en waar mogelijk in overleg met cliënt, niet noodzakelijke uitgaven stopzetten. Bij betaling zal prioriteit gegeven worden aan woonlasten, noodzakelijke verzekeringen, huishoudgeld en kosten curator/bewindvoerder/mentor.

Beheerrekening

Alle inkomsten en uitgaven lopen via de beheerrekening. Dit kan een al bestaande rekening of een nieuw te openen bankrekening zijn. Deze rekening is niet toegankelijk voor cliënt. De curator / bewindvoerder is beschikkingsbevoegd over deze rekening.

Leefgeldrekening

Leefgeld wordt overgemaakt van de beheerrekening naar een leefgeldrekening waarover cliënt zelf de beschikking heeft.

Registergoederen

Wanneer een cliënt in bezit is van onroerend goed (registergoederen) zorgt Sygno voor een aantekening ‘bewindvoering’ of ‘curatele’ in het kadaster (openbaar register).

Schulden

Schuldeisers zullen zoveel mogelijk door Sygno op de hoogte worden gebracht van de curatele /  onderbewindstelling. Mochten er onvoldoende middelen zijn om met de schuldeisers tot een afbetalingsregeling te komen, dan neemt Sygno het initiatief om een traject schuldsanering te starten.

Rekening en verantwoording

De jaarlijkse ‘rekening en verantwoording’ aan de rechtbank is ter inzage voor de cliënt en kan worden opgevraagd bij Sygno.

Kosten bewindvoering/curatele

Tarieven van Sygno worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOVCK) en gelden voor alle professionele bewindvoerders/curatoren/mentoren. De geldende tarieven zijn te vinden op www.sygno.nl.

Bereikbaarheid

Sygno is bereikbaar per mail en telefonisch. De telefonische bereikbaarheid is 4 dagen per week tussen 10.00 en 17.30 uur. Buiten deze tijden en dagen wordt de voicemail geregeld afgeluisterd en indien noodzakelijk gehandeld. Tijdens vakantie en ziekte kan de bereikbaarheid anders zijn; alsdan staat op de voicemail de gewijzigde bereikbaarheid ingesproken. Cliënt wordt daarover vooraf geïnformeerd.