Klachtenreglement

Doel

  1. Het registreren van onvrede over de dienstverlening van Sygno.
  2. Indien mogelijk het wegnemen van die onvrede.
  3. Het verbeteren van de dienstverlening van Sygno om soortgelijke onvrede in de toekomst te voorkomen.

Doelgroep

Een klacht kan worden ingediend door een cliënt van Sygno, alsmede door diegene die conform de wetgeving gerechtigd zijn een beschermingsmaatregel (curatele, bewind en/of mentoraat) aan te vragen voor de betreffende cliënt.

Definitie

Sygno hanteert de volgende definitie voor meldingen en klachten:

Meldingen uit onvrede over organisatorische, financiële, persoonlijke of zorginhoudelijke zaken kunnen telefonisch door de curator / bewindvoerder / mentor worden afgehandeld.

Onvrede over de tarieven vormen geen aanleiding voor een klacht.

Wanneer de onvrede niet telefonisch kan worden afgehandeld en/of wanneer de klager bereid is om onvrede schriftelijk in te dienen, wordt het een klacht en wordt deze conform dit reglement behandeld.

Indienen klacht

De klacht kan worden ingediend bij Taco Zwaan (curator / bewindvoerder / mentor).

Registreren klacht

Wanneer de cliënt een klacht heeft, bespreekt curator / bewindvoerder / mentor deze in eerste instantie telefonisch met de klager. Wanneer de klacht niet telefonisch naar tevredenheid kan worden opgelost, wordt de klager verzocht deze schriftelijk (brief of mail) in te dienen. Kan de klager dit niet, dan zal Sygno de klacht zelf op schrift zetten.

Afhandeling klacht

Sygno neemt de klacht in behandeling en zal hiertoe de verschillende standpunten heroverwegen. Uiterlijk 4 weken na indiening van de klacht zal Sygno de klager schriftelijk op de hoogte stellen van de afhandeling van de klacht. Hier wordt een toelichting bij verstrekt:

  • Indien de klacht gegrond wordt verklaard: welke gevolgen dit heeft voor de klager, de betreffende cliënt en Sygno;
  • Indien de klacht ongegrond wordt verklaard: de redenen waarom de klacht ongegrond wordt verklaard.

Verdere mogelijkheden

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan kan de klager zijn klacht indienen bij de betreffende kantonrechter.