Algemeen

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens wettelijke regels en bepalingen zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en zoals beschreven in dit reglement.

Specifieke taken

Zorgdragen voor inkomsten en uitgaven van cliënt.
– aanvragen belastingtoeslagen
– verzorgen van belastingaangifte
– aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
– het aanvragen van bijzondere bijstand (voor salariskosten curator / bewindvoerder / mentor)
– declareren bij de (zorg)verzekering
– controleren en betalen van bijdrage AWBZ/CAK
– afsluiten en beheer van verplichte verzekeringen
– starten van schuldhulpverlening (indien van toepassing)
– specifiek voor curator & mentor: monitoren van zorg, begeleiding, woning en ontwikkeling van cliënt en indien nodig aansturen op verbetering daarvan.

Vertegenwoordiging cliënt

Sygno zal alle werkzaamheden uitvoeren in het belang van cliënt en zal zo nodig externe deskundigheid inroepen.

Privacy

De gegevens van de cliënt worden opgenomen in de administratie van Sygno. Deze gegevens worden alleen gebruikt in belang van de cliënt en uitsluitend verstrekt aan derden, als dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden.

Klachtenregeling

Conform de wettelijke voorschriften is er een klachtenreglement opgesteld.  Deze is aan cliënt verstrekt en tevens vindbaar op www. sygno.nl.

Aansprakelijkheid

Sygno is voldoende verzekerd voor schade voortkomend uit handelen ten nadele van cliënt.

Betrouwbaarheid

Sygno houdt zich aan gemaakte afspraken. Kennis en informatie waarover uit hoofde van de functie wordt beschikt, wordt aangewend voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Sygno behandelt iedereen op gelijke wijze en met respect. Belangen van partijen worden op correcte wijze afgewogen.

Vakbekwaamheid

Sygno houdt de vakbekwaamheid op peil en ontwikkelt deze verder, conform de landelijke regelgeving.

Belangenverstrengeling

Sygno voorkomt ten alle tijde (de schijn van) belangenverstrengeling. Sygno wordt geen curator / bewindvoerder / mentor van familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat, Sygno vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de cliënt en Sygno neemt van derden geen geld, faciliteiten of diensten aan die de onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden.

Geschenken

Sygno neemt geen geschenken van cliënten aan.

Verhouding tot de cliënt

Sygno informeert de cliënt zo volledig mogelijk over  zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht. Sygno handelt op basis van eerbied van de persoon van de cliënt en diens levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. Sygno koopt geen goederen van de cliënt.

Verhouding tot anderen

Sygno is bereid tot samenwerking met anderen indien de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat. Sygno blijft op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak) literatuur, het volgen van bij- en nascholing