Gedragscode

Gedragscode en werkwijze Sygno Curatele, Bewind & Mentorschap

Werkwijze

Kennismaking

Sygno streeft ernaar om, voorafgaand aan een in te stellen maatregel, kennis gemaakt te hebben met de betrokkene. In een dergelijk gesprek kan een eerste inventarisatie van de situatie worden gemaakt. Indien wordt besloten tot een samenwerking zal Sygno de verdere aanvraag voorbereiden / begeleiden. Het is wenselijk om, indien mogelijk, gezamenlijk naar de kantonrechter te gaan.

 1. Start curatele, bewind en/of mentorschap

De curatele / bewind en/of mentorschap gaat in nadat de griffier van de betreffende rechtbank de betrokkene van de benoeming mededeling heeft gedaan, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

 1. Plan van Aanpak

Ten behoeve van het (verplicht) opstellen van een plan van aanpak, verstrekt de betrokkene (en/of zijn vertegenwoordiger(s)) aan Sygno zo spoedig mogelijk na de rechterlijke uitspraak alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn taak. Sygno  stelt daarvoor desgevraagd een lijst ter beschikking of bezoekt de cliënt om dit gezamenlijk uit te zoeken.

 1. Correspondentie na start maatregel

Sygno zal voor alle organisaties waar cliënt, blijkens de verstrekte gegevens, zakelijke betrekkingen mee heeft, als correspondentie-adres fungeren.  Cliënt spant zich ten alle tijde in om alle zakelijke correspondentie op diens woonadres door te (laten) sturen naar Sygno.

 1. Boedelbeschrijving (overzicht van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden)

Binnen de termijn die door de rechtbank bepaald wordt (meestal binnen 3 maanden na de startdatum) dient Sygno een boedelbeschrijving in bij het kantongerecht. Deze boedelbeschrijving is een eerste inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de cliënt. Deze boedelbeschrijving is op aanvraag beschikbaar voor de cliënt.

 1. Budgetplan

Zo snel als mogelijk stelt Sygno een budgetplan op. Hierin staan inkomsten en uitgaven van de cliënt vermeld.

 1. Inkomsten

Cliënt dient, indien hiertoe in staat, zorg te dragen voor zodanige inkomsten dat Sygno in staat is betalingen te verrichten conform de genoemde begroting. Is cliënt hiertoe niet in staat, dan zal Sygno ervoor zorg dragen dat die inkomsten waar recht op is, worden vergaard.

Cliënt geeft, indien van toepassing,  direct aan Sygno door als er inkomsten ontvangen gaan worden die tot dan toe onbekend zijn (giften of tijdelijk werk).

 1. Uitgaven

Om een sluitende begroting te krijgen zal Sygno, daar waar nodig en waar mogelijk in overleg met cliënt, niet noodzakelijke uitgaven stopzetten. Bij betaling zal prioriteit gegeven worden aan woonlasten, noodzakelijke verzekeringen, huishoudgeld en kosten curator/bewindvoerder/mentor (indien niet betaald door bijzondere bijstand).

 1. Beheerrekening.

Alle inkomsten en uitgaven lopen via de beheerrekening. Dit kan een al bestaande rekening of een nieuw te openen bankrekening zijn. Deze rekening is niet toegankelijk voor cliënt. De curator / bewindvoerder is beschikkingsbevoegd over deze rekening.

 1. Leefgeldrekening

Leefgeld wordt overgemaakt van de beheerrekening naar een leefgeldrekening waarover cliënt (of in uitzonderlijke gevallen, een gemachtigde van cliënt) zelf de beschikking heeft.

 1. Registergoederen

Wanneer een cliënt in bezit is van onroerend goed (registergoederen) zorgt Sygno voor een aantekening ‘bewindvoering’ of ‘curatele’ in het kadaster (openbaar register).

 1. Schulden

Schuldeisers zullen zoveel mogelijk door Sygno op de hoogte worden gebracht van de curatele /  onderbewindstelling. Mochten er onvoldoende middelen zijn om met de schuldeisers tot een afbetalingsregeling te komen, dan neemt Sygno het initiatief om een traject schuldsanering te starten.

 1. Rekening en verantwoording

De jaarlijkse ‘rekening en verantwoording’ aan de rechtbank is ter inzage voor de cliënt en kan worden opgevraagd bij Sygno.

 1. Kosten bewindvoering/curatele

Tarieven van Sygno worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOVCK) en gelden voor alle professionele bewindvoerders/curatoren/mentoren. De geldende tarieven zijn te vinden op www.sygno.nl.

 1. Bereikbaarheid

Sygno is bereikbaar per mail en telefonisch. De telefonische bereikbaarheid is 4 dagen per week tussen 10.00 en 17.30 uur. Buiten deze tijden en dagen wordt de voicemail geregeld afgeluisterd en indien noodzakelijk gehandeld.

Tijdens vakantie en ziekte kan de bereikbaarheid anders zijn; alsdan staat op de voicemail de gewijzigde bereikbaarheid ingesproken. Cliënt wordt daarover vooraf geïnformeerd.


 Gedragscode

 1. Algemeen

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens wettelijke regels en bepalingen zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en zoals beschreven in dit reglement.

 1. Specifieke taken

De belangrijkste taken van de curator / bewindvoerder:

Zorgdragen voor inkomsten en uitgaven van cliënt.

– aanvragen belastingtoeslagen

– verzorgen van belastingaangifte

– aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.

– het aanvragen van bijzondere bijstand (voor salariskosten curator / bewindvoerder / mentor)

– declareren bij de (zorg)verzekering

– controleren en betalen van bijdrage AWBZ/CAK

– afsluiten en beheer van verplichte verzekeringen

– starten van schuldhulpverlening (indien van toepassing)

Van curator / mentor:

– monitoren van zorg, begeleiding, woning en ontwikkeling van cliënt en indien nodig aansturen op verbetering daarvan.

 1. Vertegenwoordiging cliënt

Sygno zal alle werkzaamheden uitvoeren in het belang van cliënt en zal zonodig externe deskundigheid inroepen.

4.Privacy

De gegevens van de cliënt worden opgenomen in de administratie van Sygno. Deze gegevens worden alleen gebruikt in belang van de cliënt en uitsluitend verstrekt aan derden, als dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden.

 1. Klachtenregeling

Conform de wettelijke voorschriften is er een klachtenreglement opgesteld.  Deze is aan client verstrekt en tevens vindbaar op www. sygno.nl.

 1. Aansprakelijkheid

Sygno is voldoende verzekerd voor schade voortkomend uit handelen ten nadele van cliënt.

 1. Betrouwbaarheid

Sygno houdt zich aan gemaakte afspraken. Kennis en informatie waarover uit hoofde van de functie wordt beschikt, wordt aangewendt voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 1. Zorgvuldigheid

Sygno behandelt iedereen op gelijke wijze en met respect. Belangen van partijen worden op correcte wijze afgewogen.

 1. Vakbekwaamheid

Sygno houdt de vakbekwaamheid op peil en ontwikkelt deze verder, conform de landelijke regelgeving.

 1. Belangenverstrengeling

Sygno voorkomt ten alle tijde (de schijn van) belangenverstrengeling. Sygno wordt geen curator / bewindvoerder / mentor van familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat, Sygno vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de cliënt en Sygno neemt van derden geen geld, faciliteiten of diensten aan die de onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden

11.Geschenken

Sygno neemt geen geschenken van cliënten aan.

 1. Verhouding tot de cliënt

Sygno informeert de cliënt zo volledig mogelijk over  zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht

Sygno handelt op basis van eerbied van de persoon van de cliënt en diens levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen.

Sygno koopt geen goederen van de cliënt.

 1. Verhouding tot anderen

Sygno is bereid tot samenwerking met anderen indien de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat.

Sygno blijft op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak) literatuur, het volgen van bij- en nascholing